Projektēšana

Ceļu inženieri piedāvā ceļu un tiltu, autostāvvietu, stadionu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.Gads: 2023
Objekts: Piekļuves ceļa izbūve katlu mājai Mazcenu alejā 37 Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā būvprojektu izstrāde un saskaņošana
Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība
Gads: 2023
Objekts: "Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā" būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”
Gads: 2023
Objekts: Krasta ielas, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā lietus kanalizācijas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana
Pasūtītājs: SIA "Grobiņas namserviss"